Faculty Blogs

S. No Name of the Faculty Blog Address
 1.  Dr. G. Shyama Chandra Prasad  https://technovista.blogspot.com
 2  Mr. K. Vikram Reddy  https://vikramreddy.webs.com
 3  Mrs. T. Aruna Jyothi  https://arunajyothi123.wordpress.com
 4  Mrs. R. Kiruthiga